Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2013

pako
9349 c7cf
Reposted fromumorusana umorusana
pako
9381 9c78
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik
pako
9425 d177
Reposted fromyourself yourself
pako
9536 4274
Reposted fromnebthat nebthat
Wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch
Reposted fromlolanicpon lolanicpon
pako
9239 2965
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik

February 21 2013

pako
9430 4251
Reposted fromFuuckallx96 Fuuckallx96
pako
9518 0de2
Reposted fromFuuckallx96 Fuuckallx96
pako
9906 940a
Reposted frommojanazawsze mojanazawsze
pako
4037 05fb
Reposted fromjackie777 jackie777
pako
4335 19ca
pika, pika !!
Reposted fromamazing96 amazing96
pako
po co mieć wszystko, skoro ma się kogoś z kim ''nic'' jest równie interesujące?
Reposted fromlabellavita labellavita
pako
moje życie jest między piekłem, a niebem.. nie zapomnij o mnie, bo mam tylko ciebie.
Reposted fromlabellavita labellavita
pako
Reposted fromlay lay
pako
Nie było dnia, żebym nie chciała cofnąć czasu i postąpić inaczej.
Reposted fromlabellavita labellavita
pako
4544 98d1
Reposted frommoonscape moonscape

February 20 2013

pako
8061 7a8f
pako
7811 c947
Reposted fromavooid avooid
pako
Nie jestem leniem, tylko życie mi nie wychodzi...
http://treasurepl.soup.io/
Reposted fromtreasurePL treasurePL
pako
7862 c62c
Reposted fromWollf Wollf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl